tisdag 4 juni 2013

Innovationens invecklingar

Innovation är ett vagt ord, särskilt när det omtalas i politiken. Det är inte bara uppfinningar. Här samlas frågor om skatter, socialförsäkringar, entreprenörskap, regelverk, upphandlingar högre utbildning och forskning samt en del feel-good politik. Det skulle vinna på att bli mer handfast.

Relationerna mellan innovationer, tillväxt och arbetstillfällen är mycket komplexa. Det är ofta oklart om man talar om ekonomisk tillväxt eller förbättrad produktivitet. Ändå får de två olika sorternas tillväxt olika effekter.

Processinnovationer leder till högre produktivitet och lägre sysselsättning. Det kommer att finnas färre arbeten inom industrin. Produktinnovationer utgörs av nya varor och tjänster, och de ger både fler arbeten och ökad produktivitet.

Håkan Gergils leder ett projekt om innovation och tillväxt på Kungl. Ingenjörvetenskapsakademien. Om det anordnades ett seminarium i Stockholm efter valet 2010. IVA vill koncentrera satsningarna på ett fåtal kunskapsintensiva exportföretag. Frågan är hur svenskt förankrade kunskapsintensiva exportföretag är i globaliseringens tidevarv?

Pontus Braunerhjelm visade att nettotillskottet till sysselsättningen har kommit från mindre företag. Främst satte han arbetslagstiftningen och den fallande produktiviteten som hinder för dessa. Stora företag kan krångla sig ur LAS. Det är rätt blandning av skatter, utbildning och företag som ger innovation. Många länder söker där inte sin särart, utan följer internationella innovationsstrategier som dem från OECD och EU. Sverige har många små företag och ett fåtal mycket stora, men de små innoverar inte och söker sig allt mindre utomlands, då de är underleverantörer till storföretagen.

Tomas Eneroth (s) framhöll blocköverskridande överenskommelser som det bästa för innovationspolitiken. PJ Anders Linder från Svenska Dagbladet och Ursula Berge ansåg att innovationsfrågorna varit marginella i en valrörelse som främst handlat om plånboksfrågor. Nyföretagande och ny teknik ses inte som viktiga, det är ”Volvo och AMS” som skapar nya jobb. PJ Anders Linder förutspådde att regeringen inte kommer med några konkreta åtgärder, några miljoner hit eller dit i budgeten. Det är också farligt att ställa ”fina” jobb mot ”fula”, sade Linder. Berge noterade att forskningskompetens inte blir uppskattad i svenskt näringsliv.

Min fråga om svenska politiker har vetenskapliga och tekniska rådgivare som amerikanska politiker har fick svaret att riksdagsledamöterna inte kan anställa några sådana själva. Alla deras resurser tilldelas dem av partiet. Tomas Eneroth påpekade att riksdagsledamöter inte får välja utskott själva, det blir utplacerade av partiledningen. Svenska politiker blir beroende av expertis från särintressen. Då blir det svårt att som politiker skapa sig en specialisering på innovation, politiker uppmuntras till att bli allmänpolitiker.

Det är svårt att vara entreprenör i Sverige när levnadsomkostnaderna är så höga och det råder brist på såddkapital. Risken för deflation i världsekonomin påverkar forskningen och produktutvecklingen. Det är hoppfullt då tekniken bättre sätts i ett sammanhang inom industrin. Energieffektivitet är ett måste för framtidens industri.

Ett av problemen är att innovationspolitiken är blocklös. Alla partier står för samma politik, nya idéer har inte vuxit fram. Sverige behöver impulser från utifrån, 70 procent av de innovativa företagen har sitt ursprung i utlandet.

Med seminariet på IVA i tanken, så blir sedan det stora tumultet runt representationen på Tillväxtverket och några andra myndigheter och stiftelser år 2012 inte så konstigt. Syftena för organisationernas verksamhet är vag och det visas i att organisationerna ofta slås ihop, delas upp eller omformas för att försöka aktivera dem. De blir sällan genomlysta, ofta del av politiska spel och det är troligt att representationen var till för att ledningen skulle köpa sig till den lojalitet hos de anställda som förlorats på alla turer. Jämför med James Bond-festen SÄPO höll vid samma tidpunkt. Representationen är inte heller det allvarligaste problemet i sammanhanget, utan vilken innovationspolitik som kommer ut.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Intressant

E-sport den nya folkidrotten och publikfavoriten?

E-sport kan bli din nya hobby för din hemester. Dataspel har vuxit under Covid-19 pandemin. Faktiskt så ligger i Sverige branschens omsättni...